Dosen

Profil Tatik Mariyatut Tasnimah

Nama : Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/A
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag. Di Semester Genap TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Adab Muqaran 2 PILIHAN A KAM 13:25-15:05 R: FA-208
2. Adab Muqaran 2 PILIHAN B SEL 13:25-15:05 R: FA-208
3. Kritik Sastra 4 WAJIB A SEN 08:50-10:30 R: FA-106#KAM 08:50-10:30 R: FA-106
4. Kritik Sastra 4 WAJIB B RAB 07:00-08:40 R: FA-106#JUM 07:00-08:40 R: FA-106
5. Kritik Sastra 4 WAJIB E SEN 10:40-12:20 R: FA-106#KAM 10:40-12:20 R: FA-106
6. Kritik Sastra Arab 2 WAJIB A RAB 08:50-10:30 R: FA-208.1
7. Kritik Sastra Arab 2 WAJIB B JUM 13:25-15:05 R: FA-208.1
8. Tesis 6 WAJIB A SAB 17:20-22:20 R: FA-208.1

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab M. A. 2011
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S. Ud. 1997
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1988

# TAHUN KARYA
Book Chapter
1 2019 PROCEEDINGS Adab-International Conference on Information and Cultural Sciences“Cultural Literacy and Islamin the Post-Truth Society dalam Riyadatu Najib al-Kilani Limuqawamati Haimanati al-Mazahib al-Adabiyyah al-Garbiyyah fi al-Adab al-'Arabi al-Hadis (Dirasah Tahliliyyah fi al-Adab al-Muqaran).
Diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
http://aiconics.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/010_20...
http://digilib.uin-suka.ac.id/39978/
2 2009 Islam dan Budaya : Menyambut Penganugerahan Doktor Honoris Causa K.H.A. Mustofa Bisri dalam Sastra Islam dan Perkembangannya di Indonesia.
Diterbitkan oleh Fakultas Adab UIN Suka & Belukar.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl...
Buku Referensi
3 2021 Nilai-nilai Moral Spiritual dalam Risalatu`l- Gufran Karya Abu`l-'Ala` al-Ma'arri .
Diterbitkan oleh Adab Press.
https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=Ni...
4 2013 Syekh Yusuf tentang Wahdat al-Wujud : Suntingan dan Analisis Intertekstual Naskah Qurrat al-'Ain .
Diterbitkan oleh Puslitbang dan Khazanah Keagamaan.
http://eperpus.ihdn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1871&ke...
Jurnal Ilmiah
5 2022 Aliran Romantisme dalam Kesusastraan Arab .
Dipublikasikan pada Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies.
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan.
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/a...
6 2022 Perkembangan Puisi dan Prosa pada Masa Umayyah dan Shadr Islam .
Dipublikasikan pada JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan.
Diterbitkan oleh STKIP Yapis Dompu NTB.
http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/issue/...
7 2021 CORONA IN THE POET'S PERSPECTIVE: A COMPARATIVE LITERATURE STUDY OF THE POETRY "BUBARNYA AGAMA" AND "SYUKRĀN KURŪNĀ" .
Dipublikasikan pada Al-Ta'rib.
Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya.
https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/tarib/ar...
8 2021 KRITIK SASTRA ARAB ERA UMAWY DAN ABBASY .
Dipublikasikan pada 'Ajamiy Jurnal Bahasa dan Sastra Arab.
Diterbitkan oleh Program Studi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
https://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/issue/view/140
9 2019 QIṢṢAH QAṢĪRAH JIDDAN: SEBUAH GENRE TERBARU DALAM SASTRA ARAB .
Dipublikasikan pada Adabiyyat.
Diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view/1...
http://digilib.uin-suka.ac.id/39979/
10 2019 SASTRA ARAB DAN DISABILITAS: Pendekatan Ekspresif terhadap Puisi Elegi Karya al-Ma‘arri .
Dipublikasikan pada Jurnal Inklusi.
Diterbitkan oleh Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/15...
http://digilib.uin-suka.ac.id/39971/
11 2010 MENELISIK KOSMOPOLITANISME SASTRA ARAB (Kajian Sastra Banding) .
Dipublikasikan pada ADABIYYAT.
Diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view/5...
12 2008 KEPELOPORAN MAHMŪD TAYMŪR DALAM CERPEN ARAB MODERN .
Dipublikasikan pada ADABIYYAT.
Diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view/6...

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2018 Pembacaan Semiotika terhadap Kumpulan Cerita Sangat Pendek ar-Raqsu Tahta al-Matar Karya Hasan al-Bakkali.
2 2017 Qişşah Qaşīrah Jiddan (QQJ): Genre Terbaru Fiksi Arab Modern (Pendekatan Mikronarasi).
3 2016 Wajah Kritik Sastra Arab Era Awal Islam.
4 2016 Kemandirian Ilmu Sarf dari Ilmu Nahwu (Tinjauan Historis).
5 2015 Kesalahan Penulisan Kata Bahasa Arab pada Buku “al-Jāmi’ah li Ta’līm al-Lugah al-‘Arabiyyah” -Kajian Morfologis-.
6 2015 Kesalahan Penulisan Kata Bahasa Arab pada Buku “al-Jāmi’ah li Ta’līm al-Lugah al-‘Arabiyyah” -Kajian Morfologis-.
7 2015 Sejarah Novel perempuan Arab (1899-sekarang).

# TAHUN KARYA
Hak Cipta
1 2020 “QIṢṢAH QAṢĪRAH JIDDAN Sebuah Genre Terbaru dalam Sastra Arab”. Diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=283wGLYXtxT7h...
2 2018 Konsep-konsep metafisik dalam Risalatul Ghufran Karya Abu al-'Ala` al-Ma'arr (973-1057 M) (Analisis Resepsi). Diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=yHb%2FbdtjLzf...
https://e-hakcipta.dgip.go.id

# TAHUN KARYA
Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
1 2020 Jurnal Adabiyyat .
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
2 2020 Penerjemahan Alquran dengan Pendekatan Nahwu dan Sharaf (Terjadwal ≥ 1 semester).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
3 2018 Mengisi Kajian Terjemah Alquran dengan Pendekatan Sharaf di DDII Kab. Temanggung .
4 2018 Mengisi Kajian Terjemah Alquran dengan Pendekatan Sharaf di MTA Cabang Temanggung .
5 2017 Mengisi Kajian Terjemah Alquran dengan Pendekatan Sharaf di DDII Kab. Temanggung .
6 2017 Mengisi Kajian Terjemah Alquran dengan Pendekatan Sharaf di MTA Cabang Temanggung .
7 2016 Memberi Kursus Terjemah Alquran di DDII Kab. Temanggung .
8 2016 Memberi Kursus Terjemah Alquran di MTA Cabang Temanggung .
9 2015 Mengisi Kajian Tauhid untuk Guru-guru Play Group, TK .
10 2015 Memberi Kursus Terjemah Alquran di DDII Kab. Temanggung .
11 2015 Memberi Kursus Terjemah Alquran di MTA Cabang Temanggung .
Menulis Karya Pengabdian
12 2022 Memahami Lafadz (Tidur) dalam al-Qur'an .
13 2021 Mari Berjudi pada Akhir Bulan Ramadhan .
14 2020 Menangkap Peluang Bahasa Arab .
Pengurus Yayasan
15 2021 Pengurus Yyayasan Bina Taqiya Madania .

# TAHUN KARYA
Anggota Asosiasi
1 2021 HISKI (Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia) (Ilmiah). Pada pertemuan Pengurus HISKI Komisariat UIN Sunan Kalijaga.
Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
2 2021 Psikolinguistik dan Psikologi Sastra dalam Kajian Bahasa dan Sastra Arab . Pada pertemuan Bi-Weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
3 2021 Membangun Otoritas Keagamaan Islam dan Bedah Buku . Pada pertemuan Webinar. Berlokasi di Jakarta.
4 2021 Menengok Lika liku Peradaban Mesir . Pada pertemuan Seminar Nasional Linguistik Arab Arabic CORNER.
5 2021 SASTRA ARAB DAN NASIONALISME . Pada pertemuan Webinar IQLAB.
6 2021 The Growth of Arabic Naming in Java: The Politic of Naming in Islamizing Indonesia . Pada pertemuan Bi-Weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Berlokasi di Yogyakarta.
7 2021 Pendefenisian kembali Peradaban Islam pada Era Kehidupan Normal Baru . Pada pertemuan Seri Webinar Nasional Ilmu-ilmu Adab 2021. Berlokasi di Yogyakarta.
8 2021 Bedah Buku Sastra . Pada pertemuan Launching HISKI Dan Bedah Buku "Teori Kajian Sastra Kritis".
9 2021 Bi-Weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya . Pada pertemuan Virtual Seminar "Apakah Candi Itu?". Berlokasi di Yogyakarta.
10 2021 Bi-Weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya . Pada pertemuan Virtual Seminar "Mantra Nusantara: From Tacit to...". Berlokasi di Yogyakarta.
11 2021 Seminar Nasional Linguistik Arab . Pada pertemuan Metatesis sebagai Model Penyusunan Kamus Al-Ain.
12 2021 The4 International Guest Lecture . Pada pertemuan USA and The Fuuture of Muslim World. Berlokasi di Yogyakarta.
13 2021 Bi-Weekly Forum Fakultas Adab dan Ilmu Budaya . Pada pertemuan Diseminasi Disertasi "Pemikiran Jubran Khalil Jubran...". Berlokasi di Yogyakarta.
14 2021 International Guest Lecture Series 2 . Pada pertemuan The USA in the Middle East. Berlokasi di Yogyakarta.
15 2021 Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga . Pada pertemuan Workshop Metode Pembelajaran dan Penilaian. Berlokasi di Yogyakarta.
Mendapat Tanda Jasa dan Penghargaan
16 2020 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (Satya Lancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun).
Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi
17 2021 Penyelenggaraan Kegiatan Stakeholders Meeting . Pada pertemuan Stakeholders Meeting. Berlokasi di Yogyakarta.
Menjadi anggota organisasi profesi
18 2021 Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) .
19 2020 Ittihadu Mudarrisi Lughah Arabiyyah (IMLA) . Berlokasi di Indonesia.